Návod na použitie a údržbu

ROSENIE SKIEĽ
(tvorba kondenzátu vodných pár na izolačnom dvojskle/trojskle)

Ako vlastne k samotnej kondenzácii vodných pár dochádza?
 Normálny vzduch obsahuje obvykle vodné páry. Keď je tento vzduch ochlazovaný, rastie jeho relatívnaí vlhkosť prři zachovaní množstva v ňom obsadenej vody. Množstvo vodných pár, ktoré je vzduch schopný vstrebať, je ale obmedzené. Keď je táto absorpčná schopnosť prekročená, vylučujú sa vodné kondenzáty. Jedná se o miesta rozhraničujúceí priestory s rôznými teplotami (vonkajšouí a vnútornouí), v našom prípade plocha tabule izolačného dvojskla či trojskla.

K oroseniu vnútornej tabule izolačného dvojskla/trojskla dochádza v nasledujúcih prípadoch:
 teplý vzduch sa náhle ochladí na studenej vnútornej ploche tabule izolačného dvojskla/trojskla (ako je známe, studený vzduch má horšiu schopnosť absorbovať vodnú paru ako teplý vzduch). Náhle zvýšenie koncentrácie relatívnej vlhkosti v miestnosti (tento výskyt kondenzátu sa projavuje hlavne v kuchyniach, spálňach a kúpelniach). K vzniku vody na spodnom diele rámu môže prísť prii priamom nárazovom daždii - nejde o vadu okna. Konštrukcia okenných rámov i krídiel zaišťuje bezproblémový odvod takejto vody a za pomoci otvorov umiestených z vonkajšej strany rámu (sú kryté okapničkami) umožňujú rýchle odparenie vody a akejkoľvek zbytkovej vlhkosti.

Činiteľ Druh aktivity Vlhkosť
Človek Mierna aktivita 30 - 60 g/h
Stredne ťažká práca 120 - 200 g/h
Tažká práca  200 - 300 g/h
Kúpelňa Vaňová kúpeľ cca 700 g/h
Sprchovanie cca 2600 g/h
Kuchyna Variace a pracovné postupy 600 - 1500 g/h
  Denný priemer 100 g/h
Izbové kvetiny 5 - 10 g/h
Kvetiny v kvetináči 
7 - 15 g/h
Stredne veľký gumovník 10 - 20 g/h
Vodné rastliny 6 - 8 g/h
Voľná vodná plocha cca 40 g/m2h
Mladé stromky (2 - 3 roky) 2 - 4 kg/h
Väčšie stromy (25 m) 2 - 3 m2h
Prádlo Odstredené 50 - 200 g/h
Mokré 150 - 200 g/h

Príčiny vzniku kondenzácie
 Nedostatečné vetrání alebo nedostatečná tepelná izolácia vonkajších stien.
 Nedostatky ovplyvnené konstrukciouí stavby (studené mosty).
 Falošné kúrenie, nevhodné umiestenie (neumiestené pod oknom).
 Neodborné používanie, zlé prerušované kúrenie.
 Nedostatečná cirkulácia vzduchu.

Riešenie príčin vzniku kondenzácie
 Doporučená vlhkosť v obytnej miestnosti by nemala presiahnuť 50% a vnútorná teplota 20 - 21°C.
 Časté, krátkodobé vetranie, keď príde k prechladnutiu stien a nábytku v miestnosti.
 Vhodnou pomôckou, ktorá môže včas informovať o aktuálnej vlhkosti je hygrometr („vlhkomer“). Kondenzácia vätšieho množstva vlhkosti potom nie jeí dôvodem k reklamácii či zoštelovaniu okien, ale iba ukazovateľom, že mikroklimatický režim v miestnosti nie je v poriadku.VETRANIE

(použitie otváravo sklopného kovania s mikroventiláciou - plastové okná a dvere)

 

  Poloha kľučky k dlhodobému vetraniu miestnosti.
  Poloha kľučky ku krátkodobému vetraniu (nárazové vetranie), alebo pre čistenie okenných tabulý.
  Poloha kľučky uzavreté - miestnosť bez dozoru, nie je nutné vetrať.
  Zvláštna poloha kľučky pre vykonanie mikroventilácie.


ÚDRŽBA
(návod na údržbu plastových okien a dverí)

Vaše plastové okná a dvere nevyžadujú skoro žiadnu údržbu. Ale aj tak je treba držaťsa nasledujúcich pokynov a doporučení.

Po montáži a následných murárskych prácach je nutné zabezpečiť čistotu kovania a odtokových drážok v dolnej časti rámu. Vždy by ste mali pozorne odstrániť zbytky ochrannej fólie z okien, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa montáže. Zbytky malty po stavebnej činnosti odstraňujte z okien veľmi opatrne, nikdy nie nasucho, ale za výdatného máčania vodou s malou dávkou mycieho tekutého prostriedku.

K čišteniu, prosím, používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!!!

Dobré okno je viac než prostriedok pre vpustenie vzduchu a k udržaniu tepla: je to ozdobný prvok a zároveň aj stavebný diel, na ktorý sú kladené vysoké technické požiadavky.

Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je nutné mazať:
- uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou
- do všetkých vodiacich drážok kapnúť pár kapiek oleja na spodné tiahla
- u častí kovaní, ktoré majú bezpečnostný charakter, urobte raz ročně kontrolu ich opotrebenia
- všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je nutné pravidelne mazať podľa potreby
- je nutné používať len také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii


UŽÍVANIE DVEROVEJ VÝPLNE
(základné informácie)

Ochrannú fóliu, ktorá je „nalepená“ na celej ploche, odstráňte z dverovej váplne podľa možností po osadení dverí, najneskôr však do 1 mesiaca. Dverové výplne chráňte dostatočnou vzdialenosťou od vytýpacích zariadení, žiaričov tepla a otvoreného ohňa, rozhodne sa vyvarujte akémukoľvek pôsobeniu ostrých či tvrdých predmetov na výplň. Pri bežnom používaní je dostačujúce, ak občas umyjete výplň pomocou hadričky alebo hubky v kombinácii so štandardným čistiacim prostriedkom, ktorý nesmie obsahovať abrazíva (Jar, Pur a podobne). K čisteniu tiež nepoužívajte organické rozpúšťadlá, riedidlá a chemické látky s neovereným účinkom, inak m§že prísťt k nevratnému poškozeniu povrchu výplně bez nároku na uznanie reklamácie. Doplňky (kovanie, sklá a kľučky) sa udržujú běžnými čistiacimi prostriedkami určenými pre daný druh použitého materiálu (Ekover, Pronto, Mr. Propper a dalšie). Údržba a čistenie štandardného zasklenia je v zásade rovnaká ako umývanie ktorýchkoľvek okien, teda za pomoci bežných prostriedkov určených pre tento účel (Okena, Mr. Muscle a ďalšie).

STAROSTLIVOSŤ O VITRÁŽOVÉ PRESKLENIE
(základné informácie)

Nepoužívať čistiace prostriedky obsahujúce lieh! Čistiť iba tkaninou navlhčenou vo vode na báze mydla a následne ihneĎ vysušiť jemnou tkaninou! Pozor na mechanické poškodenie! Olovená páska je glazúrovaná a pri mechanickom poškodení stráca barvostálosť!

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O VIACBODOVÝ ZÁMOK VCHODOVÝCH DVERÍ
(všeobecné pokyny a doporučenia)

Zámok je vhodné minimálne jedenkrát ročne premazať olejom. Kľučku je možné zaťažiť maximálnou silou v hodnote 150 N. Dvere uzamykať iba pomocou cylindrickej vložky či zkúšebným kľúčom.
Uzamykacie elementy nesmia byť u otevrených dverí nikdy ponechané vo vysunutej pozícii. Nikdy neovládať súčastne kľučku s kľúčom cylindrickou vložkou.
Západka (strelka) ani závora nesmia byť nikdy mechanicky opracovávané. Pri zatváraní vchodových dverí nepoužívať kľučku, zatvárať iba ťahom.
 

Príslušenstvo